Prezentare

   

   I. Date de identificare:

 

Denumirea unităţii şcolare: COLEGIUL TEHNIC  ,, DIMITRIE  LEONIDA”

Director: prof.Huzoiu Marius

Director adj: prof. Viorica Merceanu 

Adresa: Timişoara, judeţul Timiş, str. Dunărea Nr. 9, cod SIRUES 99178

Date de contact (tel/fax, site, e-mail): telefon/fax :0256 472315

                                                                e-mail: leonidatm@gmail.com

                                                                www.colegiudleonidatimisoara.ro

 

    II.   Scurt istoric al Colegiului Tehnic „Dimitrie Leonida” Timișoara

     Învăţământul feroviar are o tradiţie îndelungată în Timişoara. În anul 1874 s-au înfiinţat Atelierele Principale de Cale Ferată Timişoara, ca urmare a dezvoltării reţelei feroviare din Banat. Pe lângă aceste ateliere au început sã funcţioneze cursuri de pregătire a meseriaşilor pentru întreţinerea şi repararea materialului rulant.

      O şcoală propriu-zisă, numită Şcoala de Elevi Meseriaşi M.A.V. (vechiul nume al Societăţii de Cale Ferată din Austro-Ungaria), a luat fiinţă abia după 10 ani, pe lângă Atelierele C.F. Timişoara.

     Timp de 34 de ani (1884-1918), în conjunctura istorică a acelor timpuri, limba de predare a fost maghiara. Din august 1919, prin unirea Banatului cu patria mamă, şcoala – având ca  limbă de predare româna – este inclusă în organismul C.F.R.

     Perioada 1919-1951 este cea mai semnificativă, deoarece corespunde etapei de reorganizare a învăţământului nostru profesional. Este perioada istorică în care România îşi întinde pânza de căi ferate cât mai mult în teritoriu; pentru a moderniza însă transportul era nevoie de meseriaşi care sã întreţină şi să repare materialul rulant.

     Între anii 1920-1958 se disting două şcoli în reţeaua feroviară:

¨      Şcoala A de pe lângă Atelierele CFR Timişoara, care pregătea elevii în profilul reparaţii şi montarea vagoanelor;

¨      Şcoala T de lângã Depoul de Locomotive Timişoara, cu profilul reparaţii şi întreţinerea locomotivelor.

     Conducerea şcolii era asigurată de administraţia Atelierelor şi a Depoului, iar corpul profesoral era format din ingineri şi maiştri din cadrul Depoului şi al Atelierelor CFR.

     În anul 1958 s-au contopit cele două şcoli (A+T) s-au contopit într-o singură şcoală, numită Şcoala Profesională CFR Timişoara şi aflată sub o direcţiune unică, finanţată de Regionala CFR Timişoara. În 1964 şcoala funcţioneazã ca Grup Şcolar Profesional şi Tehnic Cãi Ferate.

     Începând cu anul şcolar 1974-1975, Şcoala Profesională se transformă în Liceul Industrial nr 4 şi se mutã într-o clădire nouă, pe strada Dunărea, unde dispune de toate dotările moderne: 33 de săli de clasă şi cabinete, 9  laboratoare, 7 ateliere-şcoală, internat cu 200 de locuri, cantină, sală de sport, terenuri de sport acoperite cu gazon artificial.

 

     Din anul 1990, unitatea noastră, a purtat denumirea de: Grup Şcolar Industrial Transporturi C.F.Timişoara, iar mai apoi a devenit Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” . În prezent pregătim elevi în profil tehnic si servicii, suntem singura scoala din partea de Vest care pregateşte elevi în specializarea material rulant.

 

     Din anul 2012 colegiul nostru a fuzionat cu şcoala generală aflată în acelaşi cartier, găzduind astfel clasele Pregătitoare-XII, pe lîngă învăţământul seral, frecvenţă redusă (V-VIII) şi „A doua şansă” (I-IV), oferind astfel cea mai diversificată ofertă şcolară din oraş.

     În ceea ce priveşte învăţământul primar, şi acestra are o vechime considerabilă, de peste 100 de ani, în zonă, iar clădirea care adăposteşte clasele gimnaziale a fost dată în folosinţă în anul 1976.                                                  

     Dornici de cunoaştere, generaţii întregi de elevi au păşit în şcoală cu dorinţe şi speranţe de a descoperi, de a-şi împlini visele şi aspiraţiile prin cunoaştere şi au reuşit.

     Cadrele didactice şi-au îndreptat activităţile spre performanţa calitativă, pregătind tinerii pentru a deveni cetăţeni activi, cu un comportament şi cu competenţe conform aşteptărilor individuale şi sociale.

     Recunoaşterea meritelor noastre a venit şi din Europa, unde proiectele noastre europene au fost apreciate, iar participarea elevilor noştril la concursurile organizate ne-au adus mari satisfacţii, premii şi renume internaţional.

     În cei peste 128 de ani de existenţă a acestei şcoli, foştii elevi au urmat toate profilurile şi treptele profesionale, de la muncitorul calificat până la inginerul de înaltă ţinută profesională. Toţi au purtat cu cinste însemnele şcolii ceferiste din Timişoara.

 

   III. Oferta şcolară pentru anul şcolar 2014-2015:

 

Primar o clasă Pregătitoare

„A doua şansă” o clasă simultană

Gimnazial două clase a V-a

Frecvenţă redusă V-VIII, câte o clasă

 Liceu clasa a IX a, cursuri de zi

         Filiera: Tehnologic

         Profil:   Servicii

         Specializăre : Tehnician in activitati de posta;

Liceu clasa a IX a, cursuri serale

        Filiera: Tehnologic

        Profil:   Tehnic

        Specializăre : Tehnician in instalatii electrice;

 Şcoala profesională anul I, cu absolvenţi de clasa a VIII a, cursuri de zi

         Filiera: Tehnologic

        Domeniul: Electric

        Specializăre :  Electromecanic;

 

Toate specializările funcţionează în conformitate cu curriculum naţional aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

  IV.  Competenţele dobândite şi actele de studii obţinute de absolvenţi

            Şcoala noastră desfăşoră un învăţământ de calitate care asigură progresul elevilor, cunoştinţele acumulate sunt legate de practică, evaluarea şi notarea se fac pe baza descriptorilor de performanţă, lecţiile sunt realizate cu elevii şi pentru elevi care asigură la sfarşitul unui ciclu de învăţământ certificarea competenţelor necesare.    

Absolvenţii nivelului trei calificarea: Tehnician Electromecanic, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor electromecanice.

Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele electromecanice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor in vigoare.

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

1. Comunicare în Limba Maternă

2. Gândire critică şi rezolvare de probleme

3. Managementul relaţiilor interpersonale

4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informației

5. Comunicare

6. Dezoltarea carierei profesionale

7. Procesarea datelor numerice

8. Iniţierea unei afaceri

9. Planificarea şi organizarea producției

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 

10.  Asigurarea calităţii

11.  Elemente de proiectare

12.  Sănătatea şi securitatea muncii

13.  Sisteme  de transmitere a mişcării

14.  Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD

15.  Sisteme şi tehnologii de fabricaţie

16.  Tehnici de măsurare În domeniu

17.  Întreţinere planificată

18.  Sisteme de automatizare

19.  Sisteme de acţionare electrică

20.  Circuite electrice

21.  Circuite  electronice

22.  Asamblări mecanice

23.  Detectarea defectelor

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 

24.  SENZORI

25.  AUTOMATIZAREA PROCESELOR INDUSTRIALE

26.  PROTECŢIA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

27.  CONVERTOARE STATICE

28.  ACŢIONĂRI ELECTROMECANICE ŞI HIDROPNEUMATICE

29.  PROIECTAREA INSTALAŢIILOR ELECTROMECANICE

 

     Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician în instalaţii electrice, vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalaţiilor electrice.

     Testează prototipurile, concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor electrice, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele electrice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

1. Comunicare în Limba Maternă

2. Gândire critică şi rezolvare de probleme

3. Managementul relaţiilor interpersonale

4. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informației

5. Comunicare

6. Dezoltarea carierei profesionale

7. Procesarea datelor numerice

8. Iniţierea unei afaceri

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE 

9.    Planificarea și organizarea producției

 10.  Asigurarea calităţii

11.  elemente de proiectare

12.  Sănătatea și Securitatea Muncii

 13.  Sisteme de transmitere a mişcării

14.  Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD

15.  Sisteme şi tehnologii de fabricaţie

16.  Tehnici de măsurare În domeniu

17.  Întreţinere planificată

18.  Sisteme de automatizare

19.  Sisteme de acţionare electrică

20.  circuite electrice

21.  Circuite electronice

22.  Asamblări mecanice

23.  Detectarea defectelor

 

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 

24.  APARATE  ELECTRICE

25.  MAŞINI  ELECTRICE

26.  DIMENSIONAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

27.  ÎNTREŢINEREA INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR  ELECTRICE

28.  EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE

29.  TRANSPORTUL ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI ELECTRICE

 

     Absolvenţii nivelului trei, liceu tehnologic, calificarea: Tehnician în activitati de posta, vor fi capabili să determine sursele proprii şi străine în finanţarea unei afaceri, utilizează documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri, analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ.

     Absolvenţii vor putea să identifice funcţiile bilanţului, vor putea să compare informaţiile pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă, vor calcula indicatorii pe baza informaţiilor primite.

            

        UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

 

1.  Comunicarea în limba modernă

2.  Gândire critică şi rezolvare de probleme

3.  Managementul relaţiilor interpersonale   

4.  Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

5.  Comunicarea

6.  Dezvoltarea carierei profesionale

7.  Procesarea datelor numerice

8.  Iniţierea unei afaceri

 

         UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

9.    Mediul concurenţial al afacerii  

10.  Marketingul afacerii       

11.  Planificarea operaţionala

12.  Resurse umane   

13.  Managementul calităţii   

14.  Finanţarea afacerii

15.  Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

 

         UNITAŢI DE COMPETENŢE TEHNICE  SPECIALIZATE

16.  Exploatarea serviciilor poştale                                                                               

17.  Utilizarea tehnicilor de lucru în unităţile poştale                                                   

18.  Administrarea valorilor în unităţile poştale                                                            

19.  Promovarea serviciilor poştale

20.  Utilizarea serviciilor poştale în format electronic

21.  Asigurarea calităţii serviciilor poştale                                                                    

22.  Organizarea unităţilor operative de execuţie din domeniul poştal

 

 La absolvirea ciclului de învăţământ elevii primesc următoarele acte de studii:

- Certificat de absolvire

- Certificat de competenţe profesionale

- Diploma de bacalaureat

- Portofoliul personal pentru educaţie permanentă.

 

      Şefii de promoţie

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Anul absolvirii

1.

Raţiu Dumitru

1978

2.

Dura Octavian

1979

3.

Rotaru Ioan Marian

1980

4.

Dobria Ovidiu

1981

5.

Tudorică Virgil Mircea

1982

6.

Paşca Ioan Liviu

1983

7.

Dat Adrian Mircea

1984

8.

Munteanu Daniel

1985

9.

Moştiş Dorina Liliana

1986

10.

Grădinaru Gabriela Elena

1987

11.

Lerch Marius Teodor

1988

12.

Rotcu diana Debora

1989

13.

Vandici Valentina

1990

14.

Răducu Petru Daniel

1991

15.

Radiu Doru Cristian

1992

16.

Ciornei Maria

1993

17.

Sadovan Nistor

1994

18.

Tănase Cătălin

1995

19.

Cuc Daniel Sebastian

1996

20.

Brînduş Daniel

1997

21.

Pintilie Mircea

1998

22.

Manga Gabriel Marcel

1999

23.

Fărcaş Monalisa Marioara

2000

24.

Noll Claudiu

2001

25.

Herciu Lucian

2002

26.

Aflageac Flavius

2003

27.

Donisa Cristian Ioan

2004

28.

Vesa Liviu Ionel

2005

29.

Liuba Marilena

2006

30.

Deiac Ionela Diana

2007

31.

Milosav Snejana

2008

32.

Georgiu Constantin

2009

33.

Buzatu Andrei Ștefan

2010

34.

Toma Dragoș

2011

35.

Ileș Ioan

2012

36.

Zaro Alexandra

2013

    

      V. Spaţii şcolare şi dotări materiale :

Cursurile se desfăşoară într-un singur schimb, în intervalul orar 8-15.

Unitatea noastră dispune de următoarele spaţii de învăţământ:

    A. Laboratoare: 12 laboratoare

-  Fizică: 2

-  Chimie 2

-  Informatică 2

-  Electrotehnică 2

-  Măsurări electrice 1

-  Material Rulant 1

-  Servicii poştale 1

       

 

    B. Cabinete: 11 cabinete

 -  Limba şi literatura română: 2

-   Limbi moderne 2

-   Matematică  2

-   Biologie 1

-   Istorie 1

-   Socio- umane 1

-   Geogrfie 1

-   Religie 1

-   Activități de poștă 1

           

    C. Ateliere Şcoală pentru Instruirea Practică: 4 ateliere

-   Atelier electrotehnic – 2

-   Atelier mecanic – 1

-   Atelier pentru servicii - 1

       

    D. Săli de clasă: 21 săli clasă şi o sală de recreere pentru clasa Pregătitoare

       

       

     E.  Săli şi terenuri de sport

-   1 Sală de sport cu o suprafaţă de 587 mp.

-   2 Terenuri de sport multifuncţionale, acoperite cu gazon artificial în suprafaţă de 5392 mp.

-   2 Spații de joacă cu o suprafață de 973 mp

       

         F. Spaţii pentru activităţi extracurriculare

-   Sală festivă cu 150 de locuri

-   Sală multimedia

          

      G. Alte spaţii

-   Cabinet psihologic

-   Cabinet de orientare şi consiliere vocaţională

-   Cabinet de orientare privind cariera prin Tehnologia Informaţiei şi Comunicării 

       

      H. Biblioteca şcolară conţine 17345 volume

-   Sală de lectură

-   Punct de Informare şi Documentare

        

      

      Resurse educaţionale umane

      Şcoala are un număr de 71 angajaţi din care 44 cadre didactice. Şcoala dispune de colectiv didactic performant, 60% din cadrele didactice au gradul didactic I.

       Colectivul didactic este implicat în procesul didactic cu accent pe activitatea de performanţă şcolara.

      Cadrele  didactice sunt formate continuu în ţară şi în ţări europene cu sisteme educaţionale moderne, dobândind competenţe profesionale la nivel european, în ţări ca: Danemarca, Portugalia, Germania şi Italia.

 

      CADRE DIDACTICE

Nr

crt

Numele şi prenumele

Specialitatea

Gradul didactic

1

BUDA CORINA

Profesor învăţământ primar

I

2

BIROU AURORA

Profesor învăţământ primar

I

3

ISTRAT ANGELA

Profesor învăţământ primar

I

4

ITINEANŢU FLORINA

Profesor învăţământ primar

II

5

LEPA MIHAELA

Profesor învăţământ primar

I

6

POPESCU LUCIA

Profesor învăţământ primar

I

7

CIHEREAN FIRONICA

Profesor învăţământ primar

definitiv

8

CONSTANTIN CARMINA

Limba şi literatura română

I

9

PIRAU ELENA

Limba şi literatura română

debutant

10

PETRUŢ CRISTINA

Limba şi literatura română

definitiv

11

VIŢELAR DACIANA

Limba şi literatura română

I

12

MELCIU DANIELA

Limba franceză

I

13

MIŞCODAN DANIELA

Limba franceză

II

14

NEDELCU BIANCA

Limba engleză

II

15

JURCA TEODORA

Limba engleză

I

16

BIRO RENATE

Limba engleză

II

17

BOLOJAN BIANCA

Limba engleză

debutant

18

MUNTEAN CRISTINA

Matematică

I

19

LAPADAT MARIOARA

Matematică

II

20

STOICA ODETA

Matematică

II

21

KADAR METANET

Fizică

definitiv

22

VESA ESTERA

Fizică

I

23

DRAGOIU FELICIA

Chimie

I

24

DOBRICI RODICA

Chimie

I

25

LĂZAU SOFILICA

Biologi

definitiv

26

POTOCEAN CORNELIA

Biologie

I

27

HUZOIU MARIUS

Istorie

I

28

CÎMPEANU ION

Istorie

I

29

SZABO GABRIEL

Geografie

I

30

MERCEANU VIORICA

Istorie-geografie

I

31

TRIF SONIA

Socio-umane

definitiv

32

PERIAN SIMONA

Religie ortodoxă

II

33

CRANGAN GHEORGHE

Educatie - fizică

I

34

URBAN MONICA

Educatie muzicală

II

35

TOTH RODICA

Educatie artistică

definitiv

36

POPESCU ADRIANA

Psiholog şcolar

I

37

DIACONESCU FLAVIA

Informatică

II

38

HAURILEŢ PETRU

Discipline tehnice

I

39

STANCA MARIA

Discipline tehnice

I

40

SUCIU ADELINA

Discipline tehnice

I

41

TUNEA VIOREL

Discipline tehnice

I

42

TRICĂ GABRIELA

Discipline economice

I

43

ILIA NICOLAE

Instruire practică

I

44

BARBU IOAN

Instruire practică

II

 

      PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Nr

crt

Numele şi prenumele

Funcţia

1

Ec GHINESCU  IOANA

Administrator financiar

2

Ing BERLOGEA ADINA

Sectretar şef

3

Ec  IOANIŢESCU RODICA

Sectretar

4

Prof MATEIA VESNA

Informatician

5

Ing BLĂNARU CRISTIAN

Administrator de reţea

6

Prof AVRIGEAN DANIELA

Bibliotecar

7

ANCHIDIN IOAN

Administrator patrimoniu

8

BOJAR MARIA

Pedagog

9

HANES  ADELA

Contabil

 

      PERSONAL NEDIDACTIC

Nr

crt

Numele şi prenumele

Funcţia

1

BAIA PAVEL

Muncitor

2

CIORNA TERENTE

Muncitor

3

DRAGAN CNEJEV

Muncitor

4

NASTASE VINTILA

Muncitor

5

GRĂDINARU DUMITRA

Ingrijitor curăţenie

6

SAMU MAGDA

Ingrijitor curăţenie

7

NEATU MARIA

Ingrijitor curăţenie

8

PEPA ROZA

Ingrijitor curăţenie

9

HORGOŞ REGHINA

Ingrijitor curăţenie

10

ANTIN MARIA

Paznic

11

JURA CAROL

Paznic

12

BULIGA IONEL

Paznic

13

BOTEZATU IOAN

Paznic

14

GAITIN LIVIUS

Paznic

15

OBERESLER IOAN

Paznic

16

DOBOŞI FLORENTIN

Paznic

 

      SERVICIILE MEDICALE  SUNT ASIGURATE

Nr

crt

Numele şi prenumele

Funcţia

1

ILIESCU TRAIAN ION

Medic primar M.G.

2

CIOROGARIU DORINA

Asistent generalist