Simulare 2017

Inscrierea in Invatamantul primar 2017

ANUNȚ

Activitati extrascolare

TRENUL SPERANŢEI O ŞANSĂ PENTRU FIECARE!

TRENUL SPERANŢEI mai mult...


PROIECT RO/POSDRU/23/2.2/G/10905 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

GHID METODOLOGIC

Dir. Prof. HUZOIU MARIUS – manager proiect

Prof. VESA ESTERA – asistent manager proiect

Motto:

,,Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am dreptul să fiu extraordinar"

Peter O`Toole

,, TRENUL SPERANŢEI – O ŞANSĂ PENTRU FIECARE!”

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 ,, Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.2 ,, Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”

FINANŢAREA PROIECTULUI

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.821.716,00 lei (fără TVA) după cum urmează:

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din FSE – 1.568.547,89 lei (87,86%)

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordată din bugetul naţional – 216.733,11 lei (12,14%)

Contribuţia eligibilă a Beneficiarului – 36.435,00 lei (2,00%)

BENEFICIAR: Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Timişoara

PARTENERI:

 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş

Alături de beneficiar:

 • A participat la pregătirea instrumentelor de lucru în proiect: grile de identificare a copiilor cu risc de abandon şcolar, de monitorizare etc.;

 • A participat la elaborarea unei metodologii de lucru pentru diminuarea abandonului şcolar;

 • A sprijinit prof. psihologi din şcoală în stabilirea planurilor individualizate de intervenţie pentru copiii cu risc de abandon şcolar;

 • A participat la selecţia beneficiarilor din proiect;

 • A participat prin specialiştii săi la activităţi de consiliere a părinţilor pe tema Relaţia părinte-copil (comunicare, autocunoaştere, încredere în sine, negocierea conflictelor, luarea deciziilor, etc);

 • A asigurat săptămânal consiliere pentru carieră şi pentru promovarea unor comportamente fără risc, în grup sau individual, elevilor cu risc de abandon şcolar în cadrul centrului de sprijin;

 • A format cadrele didactice din şcoală pe tema : „Căi de remotivare a elevilor cu risc de abandon şcolar”;

 • Casa Corpului Didactic Timiş

 • A format cadrele didactice din şcoală pe tema ,, Relaţia şcoală – comunitate”

 • Grup Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Timişoara

 • Împreună cu beneficiarul a desfăşurat ore suplimentare de pregătire a temelor şi aprofundarea cunoştinţelor cu copiii predispuşi la abandon şcolar;

 • A derulat activităţi recreative , educative, creative, activităţi de ecologizare;

 • A participat la selecţia grupurilor ţintă.


ECHIPA DE MANAGEMENT:


Manager proiect – DIR. Prof. HUZOIU MARIUS

Asistent manager proiect – Prof. VESA ESTERA

Responsabil financiar - Ec.GHINESCU IOANA

Consiler juridic – RONCOV IOAN

Secretar tehnic – Prof.AVRIGEAN DANIELA MELENTINA


 1. VIZIUNEA PROIECTULUI


,, TRENUL SPERANŢEI – O ŞANSĂ PENTRU FIECARE!” este un proiect care şi-a propus crearea unui centru de sprijin ,, Trenul speranţei” dotat cu echipamente moderne, cu materiale de specialitate, modern mobilat în cadrul căruia să se acorde elevilor servicii psiho-sociale, educative, recreative şi materiale în vederea prevenirii abandonului şcolar şi a creşterii şanselor de integrare şcolară şi socială prin dezvoltarea potenţialului intelectual şi creator al elevilor şi a reintegrării în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala.

Serviciile acordate în cadrul centrului de sprijin au condus şi vor conduce la:

 • accesul copiilor la educaţia pe care şi-o doresc;

 • la atingerea performanţelor economice şi de ocupare corelate cu un sistem social echitabil;

 • diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între regiunile ţării, dintre România şi statele membre ale U.E.;

 • elaborarea unor strategii de selecţie a familiilor şi copiilor cu risc de abandon şcolar sau care au abandonat şcoala;

 • integrarea cu succes a elevilor din grupurile ţintă în viaţa şcolară;

 • tineri bine pregătiţi profesional, bine ancoraţi în viaţa socială şi buni viitori specialişti lansaţi pe piaţa muncii;

 • informare şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin folosirea mijloacelor TIC;

 • creşterea egalităţii de şanse a categoriilor defaforizate, între bărbaţi şi femei, între urban şi rural, între etnii;

 • creşterea ratei de cuprindere în şcoli;

 • realizarea de noi strategii de predare/ învăţare în sprijinul acordat zilnic în organizarea orelor de pregătire suplimentară utilizând forme alternative de educaţie;

 • conştientizarea unei colaborări mai strânse între părinţi –copii - cadre didactice, dar şi elevi motivaţi din clasele mai mari, pentru prevenirea abandonului şcolar;

 • îmbunătăţirea calităţii resurselor umane, creşterea competitivităţii, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi a unui sistem social echitabil;

 • dezvoltarea competenţelor de management al mediului;

 • consilierea şcolară şi profesională pe termen lung a elevilor în vederea clarificării viitorului parcurs şcolar şi profesional şi a centrului de interes;

 • dezvoltarea autonomiei elevului;